/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/18/#ubuntu-vn.txt

hrecxkhi mình dùng dd để tạo file img thì nó copy từng block một, vậy nó có thể copy cả dữ liệu bị xóa(chưa locate) trong đó không nhỉ?04:43
CoconutCrabdd nguồn từ đâu chứ?04:44
hrecxnguồn từ một phân vùng hdd04:45
CoconutCrabthì nó sẽ copy hết qua04:47
CoconutCrabcái phân vùng đó có gì nó sẽ cóp qua y hệt04:47
hrecxhình như nó không copy được dữ liệu đã xóa từ sdd bạn nhỉ?04:49
CoconutCrabcopy hết04:49
CoconutCrabcái ảnh đĩa có gì nó sẽ copy sang như vậy04:49
hrecxmình cám ơn bạn nhiều :)\04:50
CoconutCrabokay, không có chi04:53
=== MrTuxHdb is now known as CrySoMuchTUX
vubuntor886hello14:19
lewtdshi14:19
vubuntor886mình cần giúp đỡ về connect internet.14:19
vubuntor886minh dung ping 8.8.8.8 thì nhận đc14:20
vubuntor886connect: Network is unreachable14:20
vubuntor886mình dung mạng ethernet14:21
lewtdsmáy khác có bị k?14:21
vubuntor886k. mỗi máy mình14:21
CrySoMuchTUXgood14:22
lewtdsbạn chạy lệnh ip addr, copy nội dung hiển thị ra, paste vào https://gist.github.com rồi đưa lên đây xem14:22
lewtdshttps://github.com/Ubuntu-VN/wiki/wiki/C%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-tr%C3%AAn-m%C3%A1y-%E1%BA%A3o-VirtualBox14:27
lewtdsanyone?14:27
CrySoMuchTUXlewtds: how to?14:27
lewtdsyeah14:28
lewtdshướng dẫn chọn image, tải từ mirror nào nhanh, cài xong thì cài thêm guest additions14:28
CrySoMuchTUXnhiều thế14:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!