/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/19/#ubuntu-no.txt

=== Mathsterk is now known as Mathias
dinkydaujeg skal skrive sudo swapoff -all21:30
dinkydaui terminalen21:30
dinkydaumen jeg finner ikke -21:30
dinkydau"-"21:30
dinkydauden kommer ikke når jeg trykker det jeg pleier21:30
dinkydaudriver å skal installeren ubuntu 14.0421:31
dinkydaujeg har trykka ctrl alt f1 for å få opp terminalen21:32
dinkydauå jeg finner ikke ut hva jeg skal trykke for å få -21:32
dinkydau-21:32
Mathiasdinkydau: du har sikkert amerikansk layout21:37
Mathiasprøv å trykk på +21:37
RoyKdet er swapoff -a21:42
RoyKsudo swapoff -a21:42
RoyKeller som Mathias skreiv, bruk +-tasten21:43
RoyK-a eller --all21:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!