/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/22/#ubuntu-vn.txt

=== CrySoMuchTUX is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as CrySoMuchTUX
=== CrySoMuchTUX is now known as Tux|AFK
vubuntor308sao ko cài đc ubuntu trên máy ảo nhỉ ?12:44
=== Tux|AFK is now known as CrySoMuchTUX
=== CoconutC1ab is now known as CoconutCrab
vubuntor462có ai không?14:48
CrySoMuchTUXlàm éo gì có ai14:49
vubuntor462sax!! lại các bác ak!14:50
vubuntor462:V14:50
vubuntor462xin hướng dẫn cháu set max cpu cái14:51
CrySoMuchTUXset max CPU14:52
CrySoMuchTUXdone14:52
vubuntor462làm trên temle14:53
vubuntor462ssh chứ14:53
vubuntor462sao rồi14:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!