/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/25/#ubuntu-vn.txt

=== EoThemKhocNua is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as EoThemKhocNua
=== EoThemKhocNua is now known as BoSoMayA
=== root is now known as Guest6306
PassiveWaste:304:09
Guest6306HELLO04:09
PassiveWasteholle04:09
* BoSoMayA sudo -i04:10
Guest6306sudo :(){ :|: & };:04:11
PassiveWasteuh huh04:11
=== PassiveWaste is now known as NoLifer
=== Guest6306 is now known as vfk
=== vfk is now known as Guest21547
NoLiferuh huh04:44
=== Guest21547 is now known as vdk
NoLifer:307:46
=== BoSoMayA is now known as MrTuxHdb
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor683cho em hỏi16:58
vubuntor683em đang dùng window và định dùng ubuntu16:59
vubuntor683nhưng em k vào được trang wiki ubuntu-vn ạ16:59
vubuntor683trang web này đóng r ạ :(((17:04
vubuntor683nooooooooooo17:05

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!