/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/02/27/#ubuntu-no.txt

thiAskjapt spørsmål :)21:32
RoyKtikktakktikktakk21:33
thiAshvordan cloner jeg denne med git? https://github.com/irssi/irssi/tree/0.8.1721:33
thiAsjeg har prøvd "git clone https://github.com/irssi/irssi/tree/0.8.17"21:33
thiAsfunka ikke :\21:33
RoyKdu må klone originalen og så sette branch riktig21:33
thiAshmm. hvordan gjør jeg det? jeg har 0 erfaring med git21:34
=== RoyK^ is now known as RoyK
thiAsRoyK: 22:34 < thiAs> hmm. hvordan gjør jeg det? jeg har 0 erfaring med git23:42
thiAspls :)23:42
thiAsplsplspls :)23:42
geirhagit clone https://github.com/irssi/irssi.git23:53
geirhacd irssi23:53
geirhagit checkout 0.8.1723:53
geirhathiAs: ^23:53
RoyKvgrd: ble en omstart av marvin her23:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!