/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/03/03/#ubuntu-vn.txt

=== Stanley|00 is now known as Stanley00
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
vubuntor408tôi tải ubuntu về máy tính18:37
vubuntor408nhưng sao không thể cài được18:38
MrTuxHdbburn ra USB mà cài18:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!