/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/03/20/#ubuntu-nl.txt

TheEagerPadawanflash is weer eens outdated ;)09:37
lotuspsychjeadobe flash is dood voor linux09:40
TheEagerPadawanweet ik, maar vertel dat eens aan de mensen die nog altijd flash in hun website draaien ipv html509:41
=== MiKa____ is now known as M1k4

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!