/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/06/01/#ubuntu-gr.txt

jemaduxhey all .. how are you ?16:02
jemaduxgeia16:10
iSlayWyvernsjemadux, hey16:22
jemaduxgeia soy fredy17:36
fredygeia sou jemadux18:05
jemaduxSonickydon: hi18:23
jemaduxektelw xreh bot18:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!