/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/03/#ubuntu-se.txt

Apacheznån här som meckat med ubuntu och få den att när man loggar in i ubuntu verifiera mot ett ad ?09:20
bittinDebconf has started now: http://video.debconf.org/menzies-9.webm09:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!