/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/05/#ubuntu-no.txt

RoyKalias er bare for å skrive noe00:35
RoyKpc-151-108:~ roysk$ alias balle="echo ballefaen"00:35
RoyKpc-151-108:~ roysk$ balle00:35
RoyKballefaen00:35
geirhagmh: alias kan ikke brukes til det. Du trenger en funksjon07:42
geirhaencrypt() { gpg --symmetric < "$1" > "$2"; }07:42
gmhbrukte et bash script som jeg kalte encrypt.20:22
gmhVirker utmerket, men det ligner jo veldig på den du skriver der20:22
gmhEgentlig kunne jeg tenkt meg at (hvis det er vellykket <- superviktig) den slettet den gamle filen når den laget den nye.20:23
gmhgjelder både encrypt og decrypt20:23
gmhDecrypt vet du vel kanskje ikke om er velykket uten å se innholdet i filen eller får du en melding om du skriver feil passord?20:23
gmhNå tar encrypt og legger til ".gpg" på $120:24
gmhDecrypt fjerner ".gpg" på $120:24
gmhså ingen $2 i det hele tatt.20:24
geirhaencrypt() { gpg --symmetric < "$1" > "$1.gpg" && rm "$1"; }21:36
gmhhvis gpg failer da fordi du gir den to forskjellige passord21:37
geirhadecrypt() { [[ $1 = *.gpg ]] && gpg -d < "$1" > "${1%.gpg}" && rm "$1"; }21:38
geirhaenkelt å teste21:40
geirhaif gpg --symmetric </dev/null >/dev/null; then printf 'success: %d\n' "$?"; else printf 'fail: %d\n' "$?"; fi21:40
geirhaher returnerer den 2 hvis jeg gir forskjellig passord21:42
geirhaMen da har du allerede laget ei tom fil21:42
geirhaså kanskje bedre å kjøre gpg --symmetric "$1" i stedet21:45
geirhaaltså: encrypt() { gpg --symmetric "$1" && rm "$1"; }; decrypt() { gpg -d "$1" && rm "$1"; }21:52
geirhapass på å ikke utelate noen av fnuttene (")21:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!