/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/06/#ubuntu-pl.txt

=== Spauldin1 is now known as Spaulding
Ashiren1st20:41
gjm2nd20:44
Ashirenzajales zaszczytne drugie miejsce gdy ja jestem zaledwie przedostatni20:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!