/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/07/#ubuntu-vn.txt

vubuntor291hello, i am antinetcut for ubuntu studio 16.04, please! thanks04:27
vubuntor723xin chào cả nhà04:28
vubuntor723tuxcut bị lỗi không mở lên dc, giờ ubuntu studio 16.04 của mình hết vào mạng được rồi04:30
MrTuxHdbvubuntor723: cái đó là arp poison thôi04:32
MrTuxHdbvubuntor723: ở đây toàn người bình thường04:32
MrTuxHdbkhông có biết hack04:32
vubuntor723vậy  giờ sửa lỗi thế nào hé bạn, lúc vào được lúc lại k vào được mặc dù vẫn đang kết nối với wifi đàng hoàng04:34
* MrTuxHdb chưa hiểu bạn muốn giề04:39
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== n0bawk`` is now known as n0bawk
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!