/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/09/#ubuntu-vn.txt

=== JellyCrab is now known as DoomCrab
vubuntor011xin chào cả nhà17:03
DoomCrabngủ đi17:03
vubuntor011hôm nay ubuntu của em không thể kết nối mạng nữa rôi17:03
MrTuxHdbwell, C50 hacked it17:03
vubuntor011chẳng hiểu vì sao17:03
vubuntor011đã search google làm tất cả nhưng không được17:04
vubuntor011may là nhờ hđh windows chứ không thì nghỉ xài ubuntu là còn tức17:05
n0bawkquit luoon :))17:07
vubuntor191không thể đặt câu hỏi ở diền đàn17:09
vubuntor191có nhiều thứ khó hiểu thế hjhjh17:09
n0bawkvubuntor191: bạn thử vào tắt cái power management trong phần cáu hình network ở windows đi17:14
n0bawkvubuntor191: rồi reboot vào ubuntu17:14
n0bawk!network17:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!