/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/14/#ubuntu-vn.txt

CoconutCraber he quits01:29
CoconutCrabquit*01:29
vubuntor732xin chao ca nha02:01
vubuntor732chuc moi nguoi that nhieu suc khoe02:01
CoconutCrabuh huh02:01
nobawklại còn có cả thể loại này nữa à :))02:38
nobawkbó tay02:38
MrTuxHdbnobawk: giống chat trực tuyến ngày xưa à =))03:02
nobawk:303:32
vubuntor215hello10:53
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
karibuhi12:00
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== CoconutCrab is now known as CandyCrab
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!