/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/22/#ubuntu-pk.txt

Whytehi-all :-)07:03
Kiloshi Whyte07:07
lubmildzień08:31
Kiloshi lubmil08:31
lubmilKilos :)08:32
lubmil!pk08:36
ChanSebalubmil: już już wykurwiam do kuchni po kawę08:36
lubmil!dk08:36
ChanSebalubmil: smacznej kawy! :)08:36
lubmil.s08:44
ChanSebaSentencja na 204. dzień roku: „Człowiek bez religii, choćby nawet nieuświadomionej, nie może istnieć, podobnie jak bez serca. (Tołstoj)”08:44
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 204. dzień roku: ?Człowiek bez religii, choćby nawet nieuświadomionej, nie może istnieć, podobnie jak bez serca. (Tołstoj)?08:44
ChanSebaSaying for 204. day of the year: ?A man without a religion, even if unconsciously, can not exist, just as without a heart. (Tolstoy)?08:44
Kiloslol08:44
lubmil.tr :pl :en Sentencja08:45
ChanSebaMaxim08:45
=== lubmil is now known as lub`
=== Researcher-- is now known as Researcher-
=== Kilos- is now known as Kilos
lubmil!dk16:37
ChanSebalubmil: smacznej kawy! :)16:37
Kiloszmeu when you have time can you whatsapp researcher again please17:14
lubmil.tr :en :pl when you have time can you whatsapp researcher again please17:20
ChanSebakiedy masz czas, możesz whatsapp ponownie badacz proszę17:20
=== pavlushka is now known as Guest29396
=== Guest29396 is now known as pavlushka
zmeusup19:11
Kiloswaiting for researcher still19:15
Kilossigh19:15
zmeu:D19:21
=== lubmilk is now known as lubmil

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!