/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/07/26/#ubuntu-vn.txt

=== SS_ is now known as Guest9470
Guest9470nice01:14
Guest9470chào mọi người01:14
Guest9470em mới gia nhập ^^01:14
Guest9470có anh nào đang onl ko ạ, em hỏi về Skype01:16
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== WeirdCrab is now known as CoconutCrab
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!