/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/12/#ubuntu-vn.txt

=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb
ggtffd07:03
ggtem có thể update ofline bằng cách nào vậy07:08
ggttrước em copy /var/cache/apt/archives rồi chạy for do tới khi nhông còn lỗi07:09
ggtfor ((i=1;i<5;i++)) do dpkg -i /path/*.deb ;done07:12
MrTuxHdboffine dùng khổ lắm em ạ07:16
MrTuxHdbđừng cố quá07:16
ggtem thấy nó down về /var/cache/apt/archives rồi install, làm sao để nó biết ở đó có sẵn rồi07:18
ggtem ôm laptop về quê(quê em không có wifi) ra quán net không rút dây LAN ra được(chủ quán khóa trong tủ)07:20
ggtnhưng vẫn chạy được live usb nên down được update07:22
MrTuxHdbnếu nó cần07:41
MrTuxHdbnó sẽ check, đúng version thì nó lấy07:41
ggtnhưng offline làm sao nó check07:42
MrTuxHdbnó check tên file ấy chứ07:45
MrTuxHdbcòn apt database tất nhiên phải có network mới update được07:45
MrTuxHdbcòn không là dpkg bằng tay07:45
ggtchắc em vẫn phải dpkg bằng for do, có còn hơn không :)07:48
ggtthanks a lot07:50
=== MrTuxHdb is now known as Tux|AFK
=== Tux|AFK is now known as MrTuxHdb

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!