/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/14/#ubuntu-vn.txt

vubuntor705xin chào08:14
vubuntor569pro nao chi e cai java bang pat-get duoc khong10:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!