/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/21/#ubuntu-vn.txt

vubuntor849cho e hỏi e mới mua con acer về chạy linux khi đang boot nó hiện cái khung vs cái lệnh CMND h e phải làm sao nữa ạ ????08:34
vubuntor849cái khung ghi là :08:35
vubuntor849- The complte license terms can be found in the root directory08:36
vubuntor849- Please type less /GPL and less /COPYRIGHT to view08:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!