/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/07/#ubuntu-pl.txt

gjmo kurdebele17:30
gjmjacekowski: Pamiętasz ten alias, który dla mnie zrobiłeś?17:30
=== Guest65753 is now known as mateusz
jacekowskigjm: nie19:56
gjmulica.sezamkowa.net19:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!