/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/14/#ubuntu-pl.txt

gjm(╯°□°)╯︵ ┻━┻00:02
Mu44inczesc01:06
=== Guest74173 is now known as mateusz
gfhdfghhfgdhjak znaleźć wszystkie nazwy edytora vim?11:01
gfhdfghhfgdh* vi11:01
gfhdfghhfgdhjak znaleźć wszystkie nazwy edytora vi?11:04
confluencyJak to, nazwy?11:09
gfhdfghhfgdhjuż rozszyfrowane11:22
gfhdfghhfgdhwie ktoś czy można utworzyć pętlę w drzewie katalogów za pomocą dowiązań ? ja próbowałem ale mi się to nie udaje11:22
fsdgshgi jak z pętlą?11:27
fsdgshg?11:35
fsdgshg?11:35
BlessJahmkdir /tmp/a /tmp/b; ln -s /tmp/a/ /tmp/b ; ln -s /tmp/b /tmp/a12:03

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!