/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/23/#ubuntu-se.txt

Zooklubbaah, det jag tänkte (det med kostnaden) men visste inte helt med momssatserna :P ty Barre12:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!