/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/12/#ubuntu-pk.txt

lubmil.s11:29
ChanSebaSentencja na 12. dzień roku: „Człowiek jest bogiem, kiedy śni, i tylko żebrakiem, kiedy myśli. (Hoelderlin)”11:29
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 12. dzień roku: ?Człowiek jest bogiem, kiedy śni, i tylko żebrakiem, kiedy myśli. (Hoelderlin)?11:29
ChanSebaProverb 12. day of the year: ?Man is God when he's asleep, and only a beggar when he thinks. (Hoelderlin)?11:29
=== lubmil is now known as lub`

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!