/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/16/#ubuntu-pk.txt

lubmil.s11:07
ChanSebaSentencja na 16. dzień roku: „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. (List św. Pawła do Rzymian)”11:07
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 16. dzień roku: ?Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. (List św. Pawła do Rzymian)?11:07
ChanSebaProverb 16. day of the year: ?Don't make it because of the good that I would, but do evil, who do not want to. (Epistle of St. Paul to the Romans)?11:07
=== lubmil is now known as lub`

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!