/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/01/28/#ubuntu-nl.txt

=== JanC_ is now known as JanC
wastedg'middag10:19
wastedkan ik een gebruikers home koppelen aan een sd* ?10:20
wastedeg.: sdc of sdc110:20
wastedzonder dat ik die eerst moet mounten in fstab ?10:20
wastedals ik moet mounten dan moet ik een map aanmaken en dat wil ik net vermijden10:20
wastedik wil de data graag in \ in plaats van in eg.: \data_goes_here\$home10:21
wastedveel leven zit hier niet meer precies :)18:41
* wasted schud eens met het kanaal18:41
Coca|neheeft er iemand verstand van gen..21:26
Coca|net gaat over dtmf tonen21:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!