/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/03/12/#ubuntu-pl.txt

wrrkczesc14:12
wrrkmozeliwe jest przy korzystaniu z 'zenity' po uruchomieniu dialogu zeby focus byl na submicie?14:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!