/srv/irclogs.ubuntu.com/2017/05/31/#ubuntu-no.txt

arvemnjæh.  til selve analysen funker python bedre20:26
arveperl må jeg lære meg, og har ikke lyst på kreft i sjela, RoyK20:26
arveenkelte ting til må jeg uansett bruke bash til20:28
arvesom å hente ut metadata fra filene20:28
Mathiasdu _må_ ikke20:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!