/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/03/#ubuntu-cat.txt

_wagafoBona nit, Aniol, sembla que sols estem tu i jo per aquí...21:10
_wagafoSembla no hi ha massa gent avui per aquí, aniolgarcia21:12
rafael_carrerashola, arribo tard21:13
aniolgarciaara arriben!21:13
_wagafoBona nit, rafael_carreras, i bon any a tothom!21:13
rafael_carrerasbon any21:13
aniolgarciaHola, bona nit i bon any!21:13
rafael_carrerasel primer punt era la trobada a Barcelona21:14
rafael_carrerasfarem una mena de no-jam i hem de decidir el dia21:14
rafael_carrerasper fer-ho com ho fèiem abans, tocaria al març21:16
rafael_carrerasper exemple, dissabte 1721:16
aniolgarciaUf, ara mateix no tinc pas l'agenda per aquí...21:16
aniolgarciaPerò suposo que no hi haurà cap problema21:16
rafael_carrerasno passa res, ho podem parlar a la llista21:17
* wagafo ha tornat21:17
rafael_carreraswagafo: proposava fer la no-jam el 17 de març21:17
wagafoPerfecte, m'ho anoto per si un cas21:18
rafael_carrerasperò ho haurem de parlar a la llista21:18
wagafoD'acord21:18
rafael_carrerasel segon punt és la festa a Tàrrega21:18
rafael_carrerasperò no tinc notícies noves21:18
wagafoPinta bé21:18
rafael_carrerassí, pinta bé21:19
wagafoSempre que ho fem a instituts funcionen molt bé21:19
wagafoDoncs a veure si ho podem confirmar21:19
rafael_carrerasm'haig de programar les feines, que no ho he fet21:20
aniolgarciaA veure si a aquesta puc ser-hi... ;)21:20
rafael_carrerasi el tercer punt és el Canvi de la pàgina web al servidor de Caliu21:22
rafael_carrerasho proposava l'aniolmarti21:23
rafael_carrerasara mateix és al servidor de softcatalà però sembla que hi ha limitacions21:23
rafael_carrerasque no tindríem al de caliu21:24
rafael_carrerassobretot perquè l'aniolmarti és l'administrador de sistemes més implicat21:24
rafael_carrerasus sembla bé?21:26
aniolgarciaBé, si ens ha de ser beneficiós i no comporta gaires maldecaps, per mi endavant21:26
wagafoSe m h'a desconnectat, però em sembla bé canviar de servidor, on estem ara és molt limitat perquè estem de prestats, entrem amb l'usuari del Cubells, no tenim ni usuari propi21:27
wagafoEl canvi de servidor és senzill i si l'Aniol és l'administrador si cal alguna cosa del sistema serà més fàcil d'arreglar que on estem ara21:28
wagafoAra estem al servidor de Softcatalà21:28
rafael_carrerasel que no sé és qui té els permisos de dns del domini, suposo que ho haurem d'investigar21:28
wagafoSi, pensava que nosaltres controlàvem "ubuntu.cat"21:29
rafael_carrerascom que no hi ha quòrum per decidir-ho, ho passarem a la llista21:29
wagafoD'acord21:29
aniolgarciaD'acord21:29
rafael_carrerasteniu alguna cosa més?21:29
wagafoJo no21:30
aniolgarciaPer part meva tampoc21:30
rafael_carrerasdoncs ja estem21:30
rafael_carrerasbona nit21:30
wagafoDoncs bona nit i que segui bé a l'any nou21:30
aniolgarciaBona nit! Igualment!21:31
AniolMBona nit, disculpeu el retard21:37
AniolMEncara hi sou?21:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!