/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/07/#ubuntu-nl.txt

morgik heb ik wat mis dan in de chat ??14:11
morghet is eerst maal dat ik zo hulp vraag met mij probleen van update 16.04 lts14:12
remyvraag je vraag morg14:13
morgik heb op 31/12/2017 mijn laptop upgedate van 14.04 lts naar de 16.04 lts . en accounts  zijn vergrendeld en foto's , ginp bestanden niet meer terug14:20
morgsorry voor de type fouten naar dyslexie14:21
remyik ben bang dat je alles kwijt bent morg14:22
morgik zie ze wel nog staan in mijn bestandsbeheer   tussen mij ander accounts met een X14:26
morgmag ik eens printscreen doorsturen  maar je √©mail .Mijn √©mail is geertmorjean35gmail.com14:29
remyhelaas geef ik mn email niet zomaar je kan bij https://pastebin.com/ je verhaal kwijt14:31
remyen dan kun je de url hier posten...misschien ist wat14:32
remyik weet het niet iig14:32
morgDank u voor de hulp .Ik bezoek en ga moet afsluiten Mogmaals HARTELIJK DANK VOOR DE HULP14:37
remygraag gedaan14:42
remysjips te laat14:42
=== padv_ is now known as padv

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!