/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/20/#ubuntu-si.txt

jabukM 1.2 > 5.km  V od ČRNE NA KOROŠKEM @20/01/2018 02:38:59  https://maps.google.com/?q=46.47+N,+14.92+E01:45
jabukM 1.2 > 3.km JV od BOVCA @20/01/2018 14:52:40  https://maps.google.com/?q=46.32+N,+13.58+E13:57
CrazyLemonslow day at #ubuntu-si19:29
CrazyLemon.btc eur19:29
jabukVrednost BTC v EUR: last: 10598.74, low: 9253.96, high: 10750.00, bid: 10587.41, ask: 10598.6419:29
CrazyLemon.eth eur19:29
jabukVrednost Ethereum v EUR: 951.50192712 (0.0900929 BTC)19:29
CrazyLemonmust be tradin' day19:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!