/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/01/30/#ubuntu-nl.txt

janwnet usb creator gebruikt om ubuntu te installeren12:53
janwje dient pc op te starten met usb stick in de pc12:54
janwhelaas start windowx op ipv ubuntu12:54
janwheeft iemand een tip?12:55
SimonNLjanw: tijdens opstarten proces onder  breken met een of andere toets die bestemd is om opstart volgorde aan te geven12:58
janwwillekeurige toets?12:58
SimonNLof om aan te geven dat opstart dient te geschieden vanaf de usb stick12:58
SimonNLjanw: moet op het scherm te zien zijn welke het is12:59
janwok. ga het proberen12:59
SimonNLjanw: of in bios volgorde aanpassen, dus usb als eerste12:59
janwik dien op esc toets te drukken13:01
janwlaptop gaat piepen13:02
janwen start gewoon windows op13:02
SimonNLjanw: merk en type laptop ?13:11
janwhp g6213:11
SimonNLof heb je een link naar een handleiding ?13:11
janwneen13:11
janwals ik programma wil opstarten vanaf de pc gebeurd er ook niets13:12
janwmisschien opnieuw downloaden13:13
SimonNLmenu system configuratie  boot options.13:21
SimonNLhttps://gist.github.com/eb7be4dd932d847498c3ce4fac21f511     janw13:21
=== SimonNL is now known as SimonNL_Afk
=== SimonNL_Afk is now known as SimonNL
janwhttp://www.linuxliveusb.com/help/guide/using-lili does not work15:19
janwreboot with f10 does work15:19
janwjammer15:19
janwubuntu is blijkbaar alleen door specialisten te instaleren en niet voor de pc leek15:20
oerheksUbuntu adviseert rufus, of etcher15:40
oerhekslili, Last update: September 10th, 2015 ...15:41
janwhet werkt. was niet f10 maar escape knop hard indrukkken15:46
janwbedankt simon nl15:47
SimonNLjammer dat ik hem gemist heb18:03

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!