/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/07/12/#ubuntu-se.txt

babontaVarför låser Ubuntun 18.04 efter några drag man när man spelar t.ex. idioten?17:53
Hundbabonta: Låser som i att datorn fryser sig?19:12
babontaMåste stänga av och starta om den varje gång, hade inte det problemet med 17.0419:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!