/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/07/31/#ubuntu-hr.txt

jelly"mama je rekla da nema nikog kuci!"13:16
sillysluxoh vidi riva puna16:44
sillysluxgledam ispracaj na novi16:44
sillysluxa sad na drugome16:45
sillysluxhelikopteri, brodice16:45
sillysluxsve se digle na noge16:46
=== _chaky_ is now known as chaky

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!