/srv/irclogs.ubuntu.com/2018/11/10/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> Bon dia, algu a arivat? On sou?08:02
ubuntaires_teleg<ggrappa> Estic a uns deu minuts (si no em per). I tu? Ja hi ets?08:06
ubuntaires_teleg<ggrappa> Ubuntaires! Ja sóc aquí! … On dieu que queda el bar?...08:12
ubuntaires_teleg<rcarreras> Som a un bar del carrer Alella08:25
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> Que vagi molt bé la jornada!!!08:26
ubuntaires_teleg<ggrappa> Cafè! De dos en dos...08:29
ubuntaires_teleg<cubells> Prens cafè de dos en dos o té aquest nom?   😂😂09:07
ubuntaires_teleg<rcarreras> Sí, els pren de dos en dos09:14
ubuntaires_teleg<josepgallart> Tot apunt09:16
ubuntaires_teleg<ggrappa> De dos en dos! Sempre són millors dos cafès curts que un de llarg 😁😁😁😁😁11:50
ubuntaires_teleg<cubells> Sou uns cracs, com sempre11:51
ubuntaires_teleg<ggrappa> A veure, a veure com està el menú: aquest serà el punt clau, la xerrada més important del dia 😁😁😁😁11:54

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!