/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/04/10/#ubuntu-cat.txt

=== sisco is now known as Guest76309
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> que li passa ara a aquest canal de xat que va donant aquests missatges? ho fa quan entra alguna persona al xat irc?11:54
=== Guest76309 is now known as SiscoGarcia
ubuntaires_teleg<ggrappa> @SiscoGarcia [que li passa ara a aquest canal de xat que va donant aquests missatges? ho fa qu …], Potser és que se sent sol...14:16
ubuntaires_teleg<josepgallart> 😪😭😰14:18
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> XD14:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!