/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/04/13/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<wagafo> He llegit l'informe, i en realitat les contrasenyes no estan hackejades, sinó el "hash". Si la contrasenya és segura en principi des del hash no es podria recuperar, però si de cas convé canviar-la igual.09:42
ubuntaires_teleg<aniolm> En principi una funció de hash no és una funció invertibld09:44
ubuntaires_teleg<aniolm> Com a molt pots treure algunes contrasenyes típiques a partir d'un diccionari09:45
ubuntaires_teleg<wagafo> Correcte, si tens "12345" segur que l'endenvinen.10:44

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!