/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/09/03/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> https://ateneucoopvor.us17.list-manage.com/subscribe?u=52c5ecaa6a95bc1bc0bcd536b&id=af999d0a3a11:39
giorgiograppa[m]Ai va! Sembla, aquest mes, no m'han fet fora de Matrix per no haver-hi entrat en molt de temps...22:22
sisco[m]> Ai va! Sembla, aquest mes, no m'han fet fora de Matrix per no haver-hi entrat en molt de temps...22:53
sisco[m]Això sembla ;)22:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!