/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/09/11/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<ggrappa> Jo, en tal d'anar de festa i no haver de cuinar, m'adapte a qualsevol calendari. El problema el té el teu meu director, que, com us vaig explicar, no pot cedirnos el lloc abans.10:39

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!