/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/09/25/#ubuntu-bd.txt

pavlushkazaki: o/18:13
zakihey pavlushka 18:24
pavlushkazaki: what's up?18:25
pavlushkanight night18:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!