/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/10/01/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<cubells> @ggrappa [Dos patrocinadors? Ja feia anys que això no ens passava! 👍👍👍👍], Hauríem de regular això, jo també podria patrocinar no esta, totes. Depén de les condicions.11:05
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @cubells [Hauríem de regular això, jo també podria patrocinar no esta, totes. Depén de les …], +111:36
ubuntaires_teleg<josepgallart> @cubells [Hauríem de regular això, jo també podria patrocinar no esta, totes. Depén de les …], No entenc aixo que dius, mentres no siguin productes amb windos, no veig que mes cal regular12:13
ubuntaires_teleg<cubells> Les peles que cal aportar a cada festa per ser considerat patrocinador. Amb quines condicions ets patrocinador: surts a la samarreta de la festa i/o surts als dĂ­ptics i/o surts al mailing...14:39
ubuntaires_teleg<cubells> Fem factura o no...14:39
ubuntaires_teleg<cubells> Jo he sigut patrocinador vĂ ries vegades d'altres esdeveniments.14:42
ubuntaires_teleg<josepgallart> En el meu cas ningu dona diners, un fara samarretes per els inscrits  apartir de un diseny inicial de un company i el altre donera producte per sorteig14:42
ubuntaires_teleg<cubells> Ja però això no és l'ideal.14:43
ubuntaires_teleg<josepgallart> Cap a demanat res tret de fer una xerrada i per que els i vaig proposar14:43
ubuntaires_teleg<rcarreras> si féssim factura, hauríem de fer declaració de renda...14:43
ubuntaires_teleg<josepgallart> No existim com a entitat, no podem fer factura14:44
ubuntaires_teleg<cubells> Ho he posat com a exemple. No siguem negatius. Entenc que enteneu el que dic per regular.14:52
ubuntaires_teleg<cubells> Si som entitat sense ànim de lucre, no cal factura. He sigut comptable 9 anys, o siga que ho sé.14:53
ubuntaires_teleg<cubells> Ara bé, si regulem el tema podem facilitar-nos les festes14:53
ubuntaires_teleg<cubells> Per exemple: patrocini 100€14:54
ubuntaires_teleg<cubells> Surts a les samarretes i dĂ­ptics.14:54
ubuntaires_teleg<cubells> Si anconseguim 5 són 500€ que podem gastar en: samarretes festa, menys despesa en àpats, pagar fotocòpies, etc14:55
ubuntaires_teleg<josepgallart> @cubells [Si som entitat sense ànim de lucre, no cal factura. He sigut comptable 9 anys, o …], no som entitat de cap mena, no existim devant la dministracio15:01
ubuntaires_teleg<cubells> I?15:15
ubuntaires_teleg<cubells> Per tant no cal facturar.15:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!