/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/10/09/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> males noticies el Ismael Fanlo no podra venir a fer la xerrada đŸ˜­08:32
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> :(08:40
ubuntaires_teleg<josepgallart> li an donat una feina que li ocupa tots els caps de setmana08:41
rcarrerasvaja, llĂ stima. PerĂ² millor per ell, que cobrarĂ . :-)08:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!