/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/10/17/#ubuntu-ru.txt

sanseroKak dobavit' russkij layout na i3?23:47
sanseropravil ~/.config/i3/config23:47
sanserone pomoglo23:47
sanserostavil storonnie skripty23:48
sanserone pomoglo23:48
sanseropechal23:49
sanserosetxkbmap delal23:49
sanserone pomoglo23:49
sanseroya v krajnem zameshatelstve...23:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!