/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/11/04/#ubuntu-bd.txt

pavlushkaRemonShai: o/05:37
RemonShaipavlushka: কেমন আছেন?06:04
pavlushkaRemonShai: ভাল, আপনি?06:22
RemonShaiআলহামদুলিল্লাহ ভাল আছি।06:23
RemonShaiকি করতেছেন আজকাল?06:23
pavlushkaRemonShai: CCNA06:24
RemonShaipavlushka: CCNA মানে কি?07:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!