/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/11/18/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<josepgallart> La jornada ubuntaire ha crescut i, qui no ha volgut escoltar totes les xerrades, ha pogut fer un volt pels entorns de #CaldesdeMontbui @ubuntu …  @ubuntaires09:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!