/srv/irclogs.ubuntu.com/2019/12/05/#ubuntu-vn.txt

Guest24637cho mình hỏi một chút10:47
Guest24637cái router của mình khi update firmware thì nó extract file update ra /dev/mtdblock3, nhưng cái file update là CramFS filesystem, nên nó dd vào  /dev/mtdblock310:50
Guest24637mình extract cái file update đó bằng binwalk ra ~/extracted, nhưng khi tạo file CramFS với mkfs.cramfs thì khi dd lại vào /dev/mtdblock3 thì router lai không mount được.10:54
n0bawkGuest24637: bạn update từ firmware nào sang firmware nào?10:54
n0bawkthường update firmware thì vào phần upgrade của firmware mà upgrade10:55
n0bawkchứ tự làm sai là dễ tèo lắm :))10:55
Guest24637mình ssh vào router rồi dd10:55
n0bawkrouter của bạn là router gì?10:55
n0bawkvà đang chạy firmware gì?10:55
Guest24637router G-97D2 của FPT version R4.2.43.06210:56
Guest24637cái file updade chứa cả filesystem, kernel. khá là khó để repack cái file update đó nên mình chỉ modify filesystem thôi10:58
n0bawkbạn nên vào giao diện web và chọn firmware update10:59
n0bawkdùng ssh với quyền root rất nguy hiểm10:59
n0bawkMấy cái router của FPT thì mình ko rành update firmware như thế nào10:59
Guest24637http://aperosa.it/files/images/Screenshot%20from%202019-12-05%2018-01-46.png11:03
Guest24637trong router có một phân vùng CRanFS(read-only), mình dd ra rồi chuyển qua máy mình. Cho mình hỏi làm sao unpack nó ra, modify rồi repack lại vậy?11:06
Guest24637mình chỉ hỏi vậy thôi11:06
Guest24637*CramFS11:07
n0bawkGuest24637: bạn có thể mount vào thành 1 thư mục11:08
Guest24637mình tìm Google cả buổi nhưng khi repack rồi dd vào router, thì router lại không mount được11:08
n0bawkGuest24637: nhưng mà mình ko nghĩ là làm thế sẽ được11:08
n0bawkvì thường nó sẽ check integrity và rất nhiều thứ khác11:09
n0bawkko đơn giản là dd vào là được đâu :))11:09
n0bawkGuest24637: bây giờ update firmware bạn bị lỗi gì?11:10
n0bawkthôi mình về đã11:15
n0bawk:))11:15
n0bawkhẹn gặp lại bạn ngày mai11:15
Guest24637mình sẽ đợi bạn online lại11:21
Guest24637chào bạn11:25
Guest24637hẹn gặp lại =))11:25
CoconutCrabuh huh15:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!