/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/04/02/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @ggrappa [BBB? Això ho he d'investigar. Per a més endavant.], Has d'instal·lar-ho al moodle com un complement06:31
ubuntaires_teleg<rcarreras> molt bé!11:32
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @wagafo [Han arribat: … https://store.pine64.org/?product=pinephone-community-edition-ubpor …], ara anava a compartir-ho però veig que faig tard :(18:08
ubuntaires_teleg<ggrappa> @SiscoGarcia [i tenir un mòbil sense connexió a internet... o no tenir mòbil :P], Ens haurem de deixar barba com l'RMS o no hi cal? 🤔19:18

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!