/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/05/23/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> El de la ccma no sabwn ni escriure jitsi10:20
ubuntaires_teleg<rcarreras> Els que el fan servir molt bĂŠ s'anomenen els Jipsy Kings.10:57
ubuntaires_teleg<josepgallart> https://www.reus.cat/noticia/lajuntament-de-reus-engega-una-linia-daccions-dinclusio-social-passar-de-la-bretxa-digital12:25
ubuntaires_teleg<josepgallart> els equips portar-ant UBUNTU12:26
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @rcarreras [Els que el fan servir molt bĂŠ s'anomenen els Jipsy Kings.], XD12:55
ubuntaires_teleg<ggrappa> @SiscoGarcia [<reply to image>], 😂😂😂😂😂😂17:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!