/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/06/03/#ubuntu-cat.txt

=== rafael is now known as Guest29724
giorgiograppabona nit! bona nit si no plou...18:58
siscobona nit, per Lleida cauen gotetes ara mateix, però fa unes hores hi ha hagut una bona tronada amb un xàfec important18:58
josepgallartbona nit amb pluja i tot !!!18:59
sisco:)18:59
giorgiograppaara torna a ploure pel Vendrell; amb coneixement, això sí.18:59
rcarrerasbon vespre a tothom19:00
aniolgarciaHola, bona nit!19:00
siscohola19:01
rcarrerasel primer punt és valorar la festa ubuntaire telemàtica19:02
rcarrerasus va semblar bé19:02
rcarreras? Us ho vau passar bé?19:02
josepgallartun exit!!19:02
giorgiograppajo en vaig quedar molt content, de la festa; les xarrades van funcionar, l'assistència superava fins i tot la de moltes festes presencials...19:03
siscoa mi també me va sorprendre molt gratament19:03
giorgiograppai, sí, va ser molt agradable poder veure'n les cares una estona.19:03
siscoi tant19:03
aniolgarciaSí, va anar molt bé!19:03
rcarrerasa mi també em va agradar19:03
siscoheu tingut algun retorn d'altra gent?19:04
siscovull dir per xarxes o per algun lloc19:04
rcarrerasjo no, la veritat19:04
siscoperquè també estaria bé saber com es va veure «des de fora»19:05
giorgiograppapotser per a la propera podríem preparar un qüestionari anònim perquè la gent ens hi pogués deixar el seu parer.19:06
siscoés una opció, però la propera ha de ser presencial... que és el segon punt de l'ordre del dia19:07
giorgiograppacom que al fer la inscripció s'hi deixa un correu, després de la festa es pot enviar un emili als inscrits demanant-los si la volen contestar.19:07
siscoi falta Vicent19:07
giorgiograppaes que es podria fer tant si es presencial com si no ho és, això del qüestionari de satisfacció.19:07
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> @cubells estem de reunió i hi ha un punt que és teu19:07
giorgiograppafalta vicent? que rar...19:08
giorgiograppa:-P19:08
josepgallart:)19:08
rcarrerascrec recordar que s'havia fet el qüestionari algun cop19:08
siscosí, sí, el qüestionari es podria fer igualment19:08
rcarrerasho feia el wagafo19:08
siscoi que falti Vicent és el més estrany del món :(19:09
giorgiograppaah, doncs jo no em recordo de cap qüestionari (tinc les neurones socarrades, se m'obliden les coses...)19:09
rcarrerasho apuntarem, a veure si el tornem a fer19:09
siscoperfecte rcarreras19:09
siscoquè fem, passem al segon punt, o directament al tercer)19:10
sisco?19:10
rcarrerasdoncs això, el segon punt és Possibilitats d'una festa presencial a València abans de novembre???19:10
rcarrerasamb tres interrogants19:10
giorgiograppanomés tres interrogants? pocs em semblen...19:10
siscocert, estava així a l'ordre del dia... un serà pel dubte sobre l'assistència de Vicent :P19:11
giorgiograppacrec que seria més bé pel dubte de si tornarem a estar confinats; setembre, octubre... alguns metges diuen que hi ha probabilitats...19:11
rcarrerasel Vicent és molt optimista i deia de fer-la al juliol, però a mi em fa l'efecte que si es fa al novembre, ja estarà bé, i sinó, a l'abril de 2021.19:11
siscoestic amb tu19:12
giorgiograppaal juliol, a València, fa molta calor; això sí, si fan alguna activitat de la Fira de Juliol, pot ser un motiu per passar-hi tot un cap de setmana; si coincidís amb la Batalla de Flors, és espectacular. Sempre que s'atrevisquen a fer-la, cosa que no tinc gens clara.19:13
josepgallartal juliol encare estarem confinats, amb limitacions19:14
siscono sé, crec que no ho sabrem fins poc abans, però si Vicent ho tenia tot lligat i hi ha capacitat de reaccionar ràpidament podríem fer-ho19:14
rcarrerassí, ja ho veurem doncs. Jo no tinc pressa.19:15
giorgiograppamés que la capacitat de reacció organitzativa, em preocupa la capacitat de convocatòria en molt poc de temps i en unes condicions que la gent encara té un cert cangueli.19:15
josepgallartjo no puc desplaçarme dos pobles mes amumnt, no crec que el juliol pugui baixar a valencia19:15
siscocrec que no ho sabrem al menys fins veure què passa el 22 de juny sí és que s'obre al turisme, perquè això pot voler dir que es podran fer altres coses, oi?19:16
giorgiograppapense que juliol és precipitat, encara no ens han desconfinat...19:16
siscojo realment també ho dubte19:16
giorgiograppase'n podran fer, però caldrà veure amb quines mesures de seguretat, amb quines limitacions19:17
siscono sé si agost potser una opció, però llavors jo ja ho plantejaria de cara al novembre junt amb la 20.1019:17
giorgiograppajo crec que és més realista anar pensant en octubre19:17
rcarrerasjo també19:17
giorgiograppaoctubre, novembre... sí, juntar-la amb la següent19:17
ubuntaires_teleg<josepgallart> 👍19:18
rcarrerasvinga, el tercer punt és Jornada per actualització del wiki de tutorials19:18
rcarrerashttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Tutorials19:18
rcarrerasque diu el Paco (que tampoc no ha vingut) que està molt antiquat19:19
rcarrerasi proposa de fer una jornada per actualitzar-lo19:19
giorgiograppaactualitzar-ne els continguts o la presentació?19:20
siscoaixò potser telemàtic, oi?19:20
rcarrerassí, clar, telemàtic seria el normal19:21
rcarrerascom la darrera no-jam que va anar molt bé19:21
siscovull dir que pot fer-se una jornada telemàtica i després que cadascú vagi fent19:21
siscono vaig venir a la darrera no-jam19:21
siscoperò me n'alegro que anés bé19:21
rcarrerascrec que durant la jornada es podria fer feina, i podríem discutir alguns punts19:22
siscook19:22
ubuntaires_teleg<cubells> Ja estic19:22
ubuntaires_teleg<cubells> Encara esteu?19:22
siscoiep19:22
rcarrerashome19:23
siscosí sí19:23
giorgiograppasip!19:23
siscotens alguna cosa a dir de la festa presencial a València? deiem que abans de l'octubre-novembre no ho veiem clar19:24
ubuntaires_teleg<cubells> Segons com estiguem19:25
siscodoncs això és el que ens fa dubtar19:25
ubuntaires_teleg<cubells> En principi, només tinguem oportunitat tornem a parlar amb les naus19:25
ubuntaires_teleg<cubells> Igual té el mes que siga19:25
ubuntaires_teleg<cubells> Si no tenim seguretat, no19:26
siscodoncs potser ens vas informant de les converses, però de moment no ho veiem clar19:26
rcarrerasdoncs com que no en sabem res, parlem de la jornada de treball dels tutorials: esteu d'acord en que es faci?19:29
giorgiograppasip!19:29
siscofa temps que no m'ho miro però segurament hi haurà molta cosa obsoleta19:29
rcarrerasd'acord, ja l'organitzaré.19:30
siscook19:30
siscoja estaríem?19:31
rcarrerassí, ja estem19:32
siscodoncs és de rècord, oi? mitja hora!19:32
rcarrerasno, n'hem fet de més curtes19:32
siscoah, doncs no ho recordo, però bé19:32
ubuntaires_teleg<josepgallart> bona nit, cuideu-vos molt!!19:33
siscoigualment19:33
giorgiograppaigulament!19:33
rcarrerasbona nit!19:33
ubuntaires_teleg<MrAniol> Bona nit!19:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!