/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/06/15/#ubuntu-cat.txt

ubuntaires_teleg<cubells> @SiscoGarcia el tipus de lletra ubuntu és molt roín08:57
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> què fas? no en teníem unes que estaven ben impreses?09:29
ubuntaires_teleg<cubells> Joquemesé09:39
ubuntaires_teleg<cubells> Són de p. mare les samarretes, però les use tots els dies09:40
ubuntaires_teleg<SiscoGarcia> XDDDDD09:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!