/srv/irclogs.ubuntu.com/2020/06/16/#ubuntu-si.txt

nmspoz svima10:19
nmsšta je tema10:19
nmsevo postaviću a kernel machhine vs nn10:20
nmsevo postaviću ja kernel machine vs nn10:21
nmsako je engleski onda hi to all10:21
nmsili stare ai knige vs nove ai knige10:22
nms*knjige10:27
nmskoje su novice u ai10:28
=== deyan4 is now known as deyan

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!